POLITYKA PRYWATNOŚCI

RODO - Polityka Prywatności w Szkole Językowej Joy Polityka Prywatności W Szkole Językowej Joy w Tomaszowie Lubelskim 1. Zgodnie z RODO - rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119, s. 1) 2. Administratorem Danych Osobowych w Szkole Językowej Joy jest Beata Malec prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą P.U.H. Beata Malec z siedziby w Rogónie (22-600 Tomaszów Lubelski) ul. Folwarczna 55 , NIP: 921-123-96-88. 3. Wszystkie dane przetwarzane przez Administratora zostały podane dobrowolnie podczas podpisywania Umowy Prowadzenia Kursu Językowego. Są to: imię i nazwisko Kursanta lub/i jego prawnego Opiekuna, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego a w przypadku prowadzenia przez Kursanta działalności gospodarczej również nazwę firmy oraz NIP. 4. Oprócz danych wymienionych w punkcie 3., Administrator przetwarza również zdjęcia wykonane podczas zajęć w Szkole Językowej Joy. Zgody na przetwarzanie zdjęć Kursanci lub ich Opiekunowie udzielili dobrowolnie podczas podpisywania Umowy o Prowadzenie Kursu. Zdjęcia są wykorzystywane do promocji Szkoły na portalu Facebook, oraz na stronie internetowej www.joy.edu.pl 5. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach: a) rozliczenia podatkowe, w tym przesyłanie faktur do biura księgowego, z którym została podpisana odpowiednia umowa powierzenia; b) prowadzenie dokumentacji zajęć - imiona i nazwiska Kursantów w dzienniku papierowym, wraz z ocenami uzyskanymi z testów i innych prac; c) promocja Szkoły (wyłącznie jak w punkcie 4) d) informowanie Kursantów lub ich Opiekunów o organizacji zajęć i wszelkich kwestiach związanych z nauką w Szkole Językowej Joy za pośrednictwem wiadomości sms oraz email. 6. Administrator udziela dostępu do danych osobowych Kursantów lektorom Szkoły Językowej Joy, po podpisaniu odpowiedniej umowy powierzenia. Lektorzy dysponują imieniem i nazwiskiem, oraz wynikami nauczania Kursantów (wyniki testów i innych prac w zakresie działalności Joya). 7. Dane osobowe Kursantów i ich Opiekunów nie są udostępniane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom w żadnych celach. Są odpowiednio chronione i przechowywane. 8. Administrator nie wykorzystuje danych osobowych do profilowania 9. Kursanci / prawni Opiekunowie mają prawo: a) do wglądu w swoje dane osobowe i dane osobowe swoich dzieci b) do modyfikacji danych w dowolnym momencie c) do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych d) do bycia zapomnianym tj żądania usunięcia swoich danych z zasobów Administratora W powyższych celach lub w przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się bezpośrednio z Administratorem Danych Osobowych.